ด้วยโรงเรียนนารีนุกูล ได้กำหนดประกอบพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 ของนักเรียนโรงเรียนนารีนุกูล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 และนักเรียนโปรแกรมนานาชาติ year 7-12 ในวันพฤหัสบ่ดี ที่ 16 มิถุนายน 2559 ณ หอประชุม 113 ปี นารีนุกูล เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญู เคารพเชื่อฟัง และน้อมตนเป็นศฺษย์ครู ด้วยการจัดพานดอกไม้ธูปเทียนบูชาครู

 


[ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้]

ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็ปไซต์กลุ่มงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้

ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็ปไซต์กลุ่มงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้ เมื่อวันอาทิตยืที่ 26 มิถุนายน 2559 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร 5 โรงเรียนนารีนุกูล

วันงดสูบบุหรี่โลก

วันงดสูบบุหรี่โลก เริ่มมีการจัดงานครั้งแรกในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2531 เนื่องจากองค์การอนามัยโลกเล็งเห็นอันตรายของบุหรี่และสุขภาพของผู้สูบบุหรี่ รวมถึงผู้ที่ไม่สูบแต่ต้องมารับควันบุหรี่ด้วย จึงจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลก หรือชื่อในภาษาอังกฤษว่า World No Tobacco Day เพื่อกระตุ้นให้ผู้ที่สูบบุหรี่อยู่เลิกสูบ และให้รัฐบาลชุมชน และประชากรโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม อีกทั้งยังได้ประกาศให้มีการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ที่ใช้ชื่อว่า World Spidemic ซึ่งสื่อถึงการสูบบุหรี่ที่เป็นเหมือนโรคระบาดที่ระบาดอยู่ทั่วโลก