news.phpdownload.phpcontact.php
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ด้วยความยินดียิ่ง   ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็ปไซต์กลุ่มงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้ เมื่อวันอาทิตยืที่ 26 มิถุนายน 2559 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร 5 โรงเรียนนารีนุกูล 
โพสต์โดย[ศิริกานดา]เปิด[85]เมื่อ 27มิ.ย.59 อ่านต่อ..
   วันงดสูบบุหรี่โลก เริ่มมีการจัดงานครั้งแรกในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2531 เนื่องจากองค์การอนามัยโลกเล็งเห็นอันตรายของบุหรี่และสุขภาพของผู้สูบบุหรี่ รวมถึงผู้ที่ไม่สูบแต่ต้องมารับควันบุหรี่ด้วย จึงจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลก หรือชื่อในภาษาอังกฤษว่า World No Tobacco Day เพื่อกระตุ้นให้ผู้ที่สูบบุหรี่อยู่เลิกสูบ และให้รัฐบาลชุมชน และประชากรโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม อีกทั้งยังได้ประกาศให้มีการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ที่ใช้ชื่อว่า World Spidemic ซึ่งสื่อถึงการสูบบุหรี่ที่เป็นเหมือนโรคระบาดที่ระบาดอยู่ทั่วโลก  
โพสต์โดย[ศิริกานดา]เปิด[87]เมื่อ 26มิ.ย.59 อ่านต่อ..
   ด้วยโรงเรียนนารีนุกูล ได้กำหนดประกอบพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 ของนักเรียนโรงเรียนนารีนุกูล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 และนักเรียนโปรแกรมนานาชาติ year 7-12 ในวันพฤหัสบ่ดี ที่ 16 มิถุนายน 2559 ณ หอประชุม 113 ปี นารีนุกูล เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญู เคารพเชื่อฟัง และน้อมตนเป็นศฺษย์ครู ด้วยการจัดพานดอกไม้ธูปเทียนบูชาครู  
โพสต์โดย[ศิริกานดา]เปิด[83]เมื่อ 26มิ.ย.59 อ่านต่อ..

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ โรงเรียนนารีนุกูล เลขที่ 102 ถนนแจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000 
โทร.0-4524-4575 , 0-4524-5800 , 0-4525-4484 โทรสาร 0-4524-5801 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

Powered by Paokin CMS Beta1